Časopis Naše řeč
en cz

Společné zasedání členů ÚJČ a ÚTPŘČ

Miroslava Kyselá, Renata Mohylová

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Ostravský Ústav teorie a praxe řečové činnosti (ÚTPŘČ) je za deset let své existence dobře znám nejen široké veřejnosti Severomoravského kraje, ale i na mnoha místech naší republiky a v zahraničí. Úzce spolupracuje s našimi i zahraničními výzkumnými pracovišti, zejm. např. s Univerzitou K. Marxe v Lipsku a s Ústavem pro jazyk český ČSAV (ÚJČ). V loňském roce se spolupráce mezi ÚJČ a ÚTPŘČ ještě více prohloubila, a to zapojením obou pracovišť do státního plánu výzkumu IX-08-07/02-01 s názvem Efektivní uplatnění a využití jazyka při řízení pracovních kolektivů. Časté pracovní schůzky a porady zástupců obou pracovišť prohloubení vzájemných vztahů potvrzují.

Pracovní porady v prosinci r. 1986 na PF v Ostravě se kromě vedení ÚJČ a ÚTPŘČ zúčastnili i členové ostravského výzkumného týmu. Ti zde předložili své dosavadní výsledky v oblasti výzkumu a jeho koncepci na další období. Při celkovém zhodnocení roční práce výzkumného týmu byla zdůrazněna perspektivnost výzkumu a jeho význam pro zdokonalování jazykového vyučování cizím jazykům v podnicích Severomoravského kraje a využívání jazykových znalostí při řízení pracovních kolektivů. Jednotliví členové interdisciplinárního týmu referovali o dílčích výsledcích výzkumu.

a) V současné etapě jsou zpracovávány odborné texty pro výuku ruštiny a angličtiny v intenzívních kursech na závodech. Součástí výzkumu zaměřeného na výuku cizích jazyků na závodech je zkoumání motivace a vzniku jazykových bariér a jejich překonávání.

b) Probíhá výzkum názorů a postojů účastníků intenzívních kursů na zá[218]vodech s cílem využít poznatků k vypracování celkového projektu a dílčích programů jazykového zdokonalování.

c) Součástí výzkumných cílů je zkoumání úlohy národního jazyka v řízení pracovních kolektivů a možnosti zdokonalování řečové složky řídících činností.

Význam celé pracovní porady nespočíval jen v upřesnění a specifikaci dalších výzkumných prací, ale i ve stanovení konkrétních cílů.

Prosincovým jednáním vyvrcholila vzájemná dlouholetá spolupráce podepsáním smlouvy mezi vedením PF a ÚJČ o zřízení společného pracoviště ÚTPŘČ a ÚJČ. Nové pracoviště s názvem Společná laboratoř řečové činnosti (SLŘČ) zahájilo činnost od ledna r. 1987. Bylo umístěno v prostorách bývalého ÚTPŘČ; vedle dosavadních pracovníků bylo rozšířeno o několik pracovníků z ÚJČ.

Tato kvalitativně nová forma spolupráce se bezesporu pozitivně odrazí i ve výsledcích plnění státního plánu základního výzkumu v dalším období.

Naše řeč, volume 70 (1987), issue 4, pp. 217-218

Previous Růžena Buchtelová: Seminář o sociologii jazyka

Next Otakar Šoltys: Aids, nebo eids?