Časopis Naše řeč
en cz

Specializovat do závodu?

Ladislav Janský

[Short articles]

(pdf)

-

Rozvoj výroby přináší s sebou potřebu stále větší specializace. Výroba se dělí na menší úseky, jimiž se zabývají jednotlivé výrobní celky. Tím se dosahuje většího výkonu, ale zlepšuje se i kvalita výrobků a snižují se výrobní náklady. Jeden podnik rozdělil své úkoly tak, že každému svému závodu přikázal určitý díl z nich; objevila se pak otázka, zda je možno říci, že třeba výrobu jemných měřidel podnik specializoval do závodu v Hradci Králové. Sloveso specializovat je nejčastěji zvratné, tedy specializovat se a znamená ‚zaměřit se, zaměřovat se, nebo omezit se, omezovat se na určitý úsek nějaké činnosti, nějakého oboru‘. Můžeme se specializovat na něco, např. na jemnou mechaniku, na léčení plicních nemocí, nebo v něčem, např. v interní medicíně, ve výrobě zemědělských strojů. V podobě nezvratné má sloveso specializovat týž význam a předmětovou vazbu se 4. pádem; specializujeme tedy něco pro něco nebo na něco, např. prodejnu pro průmyslové zboží, studium pro přípravu vědeckých pracovníků, školu na výchovu zdravotních sester. Avšak omezení obsažené ve významu slovesa specializovat nemůže mít nikdy charakter místní, lokalizační; nemůžeme tedy specializovat průmyslové zboží do některé prodejny nebo výchovu zdravotních sester na některou školu. Sloveso specializovat předpokládá kromě vyjádření původce děje (mluvnický podmět) i vyjádření toho, kdo nebo co je zaměřováno nebo omezováno (předmět ve 4. pádě, může to být také zvratné se), a vyjádření oboru zaměření či omezení, který je vyjádřen předložkovým příslovečným výrazem; jde tu o obor nějaké činnosti, nikoli o určení místní; takové určení není ve významovém obsahu slovesa specializovat.

Specializujeme se tedy na něco nebo v něčem a specializujeme nějakou činnost, působnost, práci, pracoviště také na něco, pro něco ap. V našem případě by bylo možno říci, že výroba bude soustředěna do Hradce Králové, že závod v Hradci Králové se specializuje na určitou výrobu atp.

Naše řeč, volume 56 (1973), issue 3, p. 167

Previous Miroslav Roudný: Odolena Voda

Next JK (= Jaroslav Kuchař): Radíme a kritizujeme