Časopis Naše řeč
en cz

L. Kopeckij sedmdesátníkem

Bohuslav Havránek

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Známý rusista prof. dr. Leontij Kopeckij, učitel celé mladé generace českých rusistů, dožil se uprostřed plné práce 22. srpna letošního roku sedmdesáti let. I když jádro jeho rozsáhlé vědecké a odborné činnosti je v rusistice, teoretické i praktické, přece za dobu své čtyřicetileté práce významně zasáhl i do oblasti poznání českého jazyka. Zasloužil se jako člen Pražského lingvistického kroužku od počátku o propracování funkčního chápání jazyka, zejména [303]o zpřesnění samé definice termínu a postavení terminologie v zásobě slovní (kromě společných tezí k I. sjezdu slavistů r. 1929 viz zejména jeho článek „O lexikálním plánu hospodářského jazyka“ v I. ročníku Slova a slovesnosti r. 1935), a o porovnávací studium současných spisovných jazyků, k němuž kladl základy již ve své „Ruské skladbě pro Čechy“ z r. 1929, tehdy průkopnické.

Hluboce zasáhl do využití funkčního a strukturního chápání jazyka pro vyučování nejen ruštině, ale i mateřskému jazyku, od teoretických tezí předložených I. sjezdu slavistů r. 1929 až k realizaci ve „Cvičebnicích jazyka českého“ 1933—1936, které vypracoval se mnou a s prof. Ed. Starým a A. Získalem; u nich je dnes velmi těžko rekonstruovat, co je dílem koho z nás — byla to práce opravdu kolektivní —, ale podíl L. Kopeckého není malý.

Nechci zde zacházet do vlastní jeho práce rusistické — připomínám jen pro mladší generaci: rusistické práce vždy pokrokově zaměřené, např. zkratka „SSSR“ na jeho slovníku r. 1936 byla tehdy nejen symbolem, ale programem —, nelze však ani zde pominout pětidílný „Velký rusko-český slovník“ z r. 1952—1962, především jím vedený, kde je důsledně provedeno porovnání slovní zásoby ruské a české. Na tomto úseku i jeho teoretické články o slovnících a o zásobě slovní (uvádíme zde jen poslední z nich z r. 1963: „Některé rysy současné lingvistiky a slovník“ v Československé rusistice 8, 1963, s. 59n.) mají dosah obecný i pro češtinu.

Přejeme jubilantovi, aby plně rozvinul své začaté bádání o stavbě slovní zásoby, jímž může prospět nejen rusistice, ale i bohemistice a obecné lingvistice.

Naše řeč, volume 47 (1964), issue 5, pp. 302-303

Previous Alois Jedlička, Věra Formánková: Konference o jazyce a stylu současné slovenské prózy

Next Slavomír Utěšený: J. Š. Kubín stoletý