Časopis Naše řeč
en cz

Naše betonárka plní plán

Vladimír Mejstřík

[Short articles]

(pdf)

-

Obecné jméno místní betonárka, které se objevilo v pracovních projevech našich stavbařů teprve nedávno, je zajímavé svým způsobem tvoření už proto, že spisovná čeština má pro význam ‚oddělení podniku, kde se mísí beton‘, popř. ‚továrna na betonové výrobky‘ výraz betonárna, který je utvořen velmi produktivní příponou -árna od základu beton. (Vztah výrazu betonárna ke konatelskému podstatnému jménu betonář je v našem povědomí dosti v pozadí.) Nové slovo betonárka, jehož správnosti si chceme v této poznámce povšimnout, se významově od svého staršího „bratra“ nediferencovalo, je pouze slovotvornou variantou pro týž význam.

U obecných jmen místních označujících podnik, kde se něco vyrábí, není tento případ výjimkou. Stačí si připomenout dvojice papírna - papírka, gumárna - gumovka, kabelovna - kablovka ap., abychom si uvědomili, že přípona -ka je v současné době u tohoto typu významným konkurentem příponě -na (-árna). Přípona -ka vytváří u názvů podniků celý slovotvorný typ,[1] jak ukazuje série dalších slov vybraných ze „Slovníku spisovného jazyka českého“: akumulátorka, benzínka, hedvábka, kartonážka, likérka, lokomobilka, munička ap. Ostatně mnohá slova tohoto typu zachytil už „Příruční slovník“ (srov. např. automobilka, vagónka, vápenka, kartounka). Všechna tato slova vznikla patrně tzv. univerbizací víceslovného spojení užitím přípony -ka (např. vagónka ze spojení továrna na vagóny). Slova takto vzniklá hodnotí „Slovník spisovného jazyka českého“ jednotně jako obecná, tedy nespisovná. Protože jiné jednoslovné pojmenování ve spisovném jazyce není, pronikají často i do hovorového stylu.

Analogicky podle těchto případů však došlo v hovorovém vyjadřování k „přehodnocení“ i některých dosavadních jednoslovných pojmenování spisovných, která byla utvořena odvozováním, jak to vidíme na dvojici betonárna - betonárka. Ze spojení dílna (továrna) na beton bychom očekávali jednoslovný výraz betonka, ten však je už významově obsazen (slovo betonka znamená buď ‚betonovou silnici‘, nebo ‚stroj‘), proto došlo k modifikaci přípony -árna v -árka. (Podobnou modifikaci spisovné přípony -írna v nespis. -írka máme např. u dvojice papírna - papírka.) Tato slangová modifikace je nadbytečná; vytváří se jí slovo, které se sice nejen svým věcným významem, ale i způsobem tvoření zařazuje do jednoho typu, ovšem tento typ sám není spisovný. Dosavadní odborný název betonárna nám pro spisovné projevy zcela postačí.


[1] O typu vagónka i o slově betonárka srov. podrobnější studii Fr. Daneše, Obecná jména místní, v II. díle Tvoření slov v češtině (v tisku).

Naše řeč, volume 47 (1964), issue 3, p. 184

Previous Jaroslava Krasnická: Prádelna — perna — prárna

Next Karel Sochor: Pásákář