Časopis Naše řeč
en cz

Soustředění terminologických prací v Československé akademii věd

Kch (= Jaroslav Kuchař)

[Reviews and reports]

(pdf)

-

V lednu 1962 konalo se v Praze první zasedání čs. ústřední terminologické komise ustavené presidiem ČSAV k řízení a koordinování veškeré terminologické práce české a slovenské. Členy komise jsou přední zástupci jednotlivých vědních oborů jak z české, tak ze slovenské strany. Komisi předsedá člen korespondent ČSAV J. Bělič. Na zahajovacím zasedání komise přednesl úvodní referát o potřebách prohloubené terminologické činnosti v současném rozvoji vědy a techniky v nové společnosti, zejména o státně politické důležitosti koordinace českého a slovenského názvosloví, jakož i o úkolech ústřední komise. Ján Horecký z Ústavu slovenského jazyka pak pojednal o některých zásadách a předpokladech koordinace českého a slovenského názvosloví.

Členové komise jednomyslně přivítali utvoření komise jako orgánu řídícího názvoslovnou činnost, schválili její program a usnesli se na některých dalších konkrétních opatřeních týkajících se jak teoretického přístupu k řešení terminologických otázek, tak i vnitřní organi[107]zace komise a jejích vztahů k institucím mimoakademickým. Bylo vytvořeno několik terminologických komisí oborových a členové ústřední komise pověřeni jejich vedením. Orgánem ústřední komise se stává „Čs. terminologický časopis“, jehož první dvě čísla už vyšla; vplývá do něho terminologický časopis slovenský, „Slovenské odborné názvoslovie“, který vycházel od r. 1953. Celostátní český sekretariát komise je přičleněn k Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze, slovenský pak k Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislavě.

Zřízení ústřední komise znamená novou etapu v péči o odborné názvosloví české i slovenské a o jeho další koordinovaný rozvoj.

Naše řeč, volume 45 (1962), issue 3-4, pp. 106-107

Previous Lubomír Doležel: Nové oddělení v Ústavu pro jazyk český

Next Z. Hrušková, Jan Sedláček, Alena Šimonková: Z knih, časopisů a novin