dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

O jazyce novin

Jaroslav Machač

[Short articles]

(pdf)

-

Zvláštní skupinu v našem tisku tvoří — svým zaměřením i formální stránkou — týdeníky určené pro pracovníky určitých pracovních oborů (např. Technické noviny, Hospodářské noviny, Zdravotnické noviny aj.). Jsou přechodným typem mezi publicistikou nejobecnějšího zaměření i určení (denním tiskem) a časopisy vyhraněně odbornými.

[58]To se projevuje jak ve volbě publicistických (novinářských) žánrů, tak také v jazyce těchto týdeníků. Vedle pojednání psaných odborným výkladovým stylem objevují se na jejich stránkách i novinářské útvary beletristického typu, jako je fejeton, reportáž apod. Spojují v sobě odbornou poučenost s živostí a poutavostí, neboť jsou určeny nejširšímu okruhu pracovníků příslušného pracovního oboru; nemají jen poučovat, ale také přesvědčovat a získávat. Není ovšem snadné tento dvojí úkol harmonicky sladit, ale vzhledem k potřebnosti a účelnosti tohoto typu novin, v podstatě popularizačního rázu, je to nutné.

Jedním z nejdůležitějších činitelů je tu především vhodné, přiměřené užívání jazykových prostředků a hlavním požadavkem stylistická vyváženost (nikoli ovšem uniformita). Odborný obsah musí být vyjadřován jazykově přístupně, a i když je přirozené, že prvky odborného stylu v textu převažují, nesmějí znesnadňovat čtení a odpuzovat. Např. úzce speciálních termínů nelze užívat bez vysvětlení jejich významu, složitější stavba souvětí — pro odborný styl příznačná — nesmí zabíhat až do nesrozumitelnosti apod.

Vybrali jsme tentokrát pro naši pravidelnou jazykově kritickou rubriku jeden z týdeníků tohoto typu, a to Hospodářské noviny. Ukázkami z několika podzimních čísel chceme upozornit na některé jejich nedostatky a na to, v čem se — podle našeho mínění — prohřešují na zásadách, které jsme tu obecně naznačili.

Začněme hned příkladem: Ukázala se … nutnost vytvořit v SHR pokusný lom Antonín Zápotocký, který dnes představuje zcela samostatnou moderní těžební jednotku, na níž je nasazeno kolesové rypadlo menší velikosti a pásové dopravníky o šíři 1000 mm, takže uhlí přechází nepřetržitým tokem od kolesového rypadla K 300 (vyráběného Uničovskými strojírnami) pásovými dopravníky (dodávanými Transportou) až k velkospotřebiči uhlí, kterým je budovaná tlaková plynárna Úžin — 38,2.[1] Ukázka je typickým příkladem nadměrně složitého souvětí, věcně přetíženého, a tím až nesrozumitelného. V jediném souvětí je tu nakupena celá řada faktů a údajů nestejného významu a důležitosti, které hlavní myšlenku v souvětí obsaženou zatemňují. Hlavní sdělení, že lom A. Z. je komplexní technickou jednotkou, v níž se vytěžené uhlí zároveň i spotřebovává, zatlačují do pozadí informace o typu příslušných zařízení, údaje o jejich velikosti, o výrobci, dodavateli atd.

Není pak divu, že se takové souvětí někdy „vymkne z rukou“ i jeho autoru; čtěme: Přesto však (jugoslávský) kovoprůmysl a textilní průmysl trpí nedostatečným odbytem zboží, který vzniká jednak následkem slabé kupní síly spotřebitelů …, jednak trvalým vzrůstem cen [59]a živelným úsilím závodů vyrábět zboží „vysokého standardu“, dodávaného na trh za vysoké ceny (jímž je trh přecpán), zatímco zboží denní hromadné spotřeby se nedostává … 43,8. Autor při menší bdělosti (nebo nepečlivosti) snadno přehlédne, které větné části náleží k sobě (vyrábět zboží dodávaného na trh!). Zjevnou nepečlivostí je anakolut tohoto druhu: Je to o 2,1 % nižší stav, než bylo v témže období minulého roku — 37,1 (lze upravit alespoň na než tomu bylo).

Poučným příkladem je i toto souvětí: Splnit plánované úkoly, to znamená odevzdat do konce letošního roku stavbu tak, aby mohla těžit v r. 1962 plánovaných 900 000 tun vápence, si vyžádá nový harmonogram, v němž … 38,5. Ze stylizace tohoto souvětí není jasně patrno, že druhá část souvětí (to znamená …) je pouze vysvětlující vsuvkou, a čtenář, marně hledaje souvislost, pokládá tuto větu za školský příklad anakolutu.

Obtížnou orientaci a nepřehlednost zvyšuje v takových složitějších souvětích i nadměrné jmenné vyjadřování: Jsou to opatření směřující k tomu, aby výhody plynoucí z normativu vztahu růstu produktivity práce byly poskytovány jen v takové míře, jaká odpovídá skutečnému růstu produktivity práce po vyloučení neodůvodněného růstu materiálových nákladů — 38,1. Jmenné vyjadřování je také jedním z výrazných prvků odborného stylu, avšak i možnost užívat ho je omezena. Všude tam, kde je vyjádření slovesné — bez újmy na přesnosti — srozumitelnější, neváháme mu dát přednost. To platí např. o této větě, ve které k těžkopádnosti přispívají též podstatná jména slovesná: Potvrzuje to správnost orientace činnosti veřejného stravování ve spotřebním družstevnictví na rozvíjení spolupráce s jednotnými zemědělskými družstvy při rozšiřování služeb veřejného stravování pro zemědělce — 43,6. Po slovesném (popř. slovesně jmenném) vyjádření volá např. i tato věta, výrazově velmi chudá: Zatím bylo měsíční plnění průměrně 7,7 %, takže splnění 9,6 % znamená zvýšení dosavadního tempa o 24,6 % — 37,1.

Je třeba připomenout, že mnohdy ani není třeba nahrazovat jmennou konstrukci vyjádřením slovesným; často postačí i drobná zjednodušující úprava, aby se příslušná věta stala jasnější, průhlednější. Výrazným příkladem je tento titulek: Pro rozvoj širokého (sic) hnutí za dosahování materiálových úspor — 38,1. Stačilo by přece … hnutí za materiálové úspory nebo za úsporu materiálu. Toporné, málo srozumitelné, a zároveň i věcně nesprávné je nahromadění jmenných vazeb v této větě: Závodní energetika se zaměřuje i na kapacitní využívání agregátů (správněji využívání kapacity agregátů), řádné hospodaření se stlačeným vzduchem zlepšenou údržbou při odstraňování netěsností na rozvodu stlačeného vzduchu apod. — 37,3. Zde [60]totiž nejde o zlepšenou údržbu při odstraňování …, ale o zlepšenou údržbu a odstraňování …

O tom, že Hospodářské noviny jsou časopisem odborného rázu, není pochyb. Přesto se však domníváme, že upadají místy do přílišné odbornosti ve vyjadřování, a to i tam, kde to není právě vhodné. Míra je překročena např. v informativním článku o novém třídění dětských velikostí u pleteného zboží (v rubrice Co zajímá spotřebitele): … rožnovští pletaři hledali nový způsob určování velikostí, který by nebyl odvozen od stáří, nýbrž (od) rozměrů těla — 38,6. Podobně v poznámce (nadepsané dokonce rýmovaným titulkem Zboží z Jednoty do každé samoty) se píše: Na západním Slovensku již nyní z každé koruny, kterou venkovští spotřebitelé vynakládají na nákup potravin, je padesát haléřů realizováno v samoobsluhách — 38,2. Přeloženo do normální řeči to znamená, že se z poloviny již nakupuje v samoobsluhách. To už je odbornost chtěná, která může působit až komicky.

Redakce Hospodářských novin je si vědoma komického působení přepjatě šroubovaného stylu. Proto v témže čísle otiskuje fejeton (Byrokratem proti své vůli), který humorně paroduje úřední a podnikovou hantýrku. Ovšem právě k parodovaným jevům patří i takové jmenné konstrukce, s kterými se v Hospodářských novinách setkáváme jinde, mimo uvedený fejeton: … podařilo se snížit výpadkový výkon z titulu poruch pod 2 % — 27,3; prostoje z důvodu ohřevu — 38,3; vrstvené materiály se vyrábějí na bázi tvrzeného papíru — 37,4 atd.

Z jiných jazykových prohřešků chceme ještě upozornit zvláště na některé nesprávné vazby; např.: uvažovat s úpravou ukazatelů (místo o úpravě …) 38, 1; abych nebyl usvědčen za byrokrata (správně jako byrokrat, popř. obviněn z byrokratismu; vazba za byrokrata vznikla kontaminací, smíšením s vazbou slovesa pokládat: abych nebyl pokládán za byrokrata) 38,2; propagace hospodárnosti s dřevem (lépe správného hospodaření … nebo hospodárnosti při spotřebě dřeva) 37,2; požadavek na velkorysejší poskytování pomoci (správně požadavek velkorysejšího poskytování …) 41,8; úspory dosahující na podniku desetitisícových položek (správně v podniku; místo položek raději částek) 38,2; situace při kooperaci stroji (správně strojů) 43,4 aj.

Setkali jsme se i s několika případy nevhodného užití slov, zvláště sloves; např.: uspokojující obaly začali uplatňovat (zřejmě místo užívat) v Českých závodech motocyklových — 41,4; současně se (při výzkumu) šetřily (místo vyšetřovaly nebo zkoumaly) i výkony strojů — 38,8 (v překladu z maď.); k lepší (místo větší) zainteresovanosti na úsporách — 38,1; stále se neplní (snad místo neprovádí) [61]výběr kombajnérů — 37,1. Jde-li v posledním případě o elipsu (neplní se plán výběru), pak k tomuto příkladu dále náleží podobná slangová spojení jako: stavební správa neprovedla žádné montované objekty (tj. žádné stavby z montovaných dílů) 38,4; neplnění produktivity práce (tj. plánu produktivity) 37,1; průmyslová výroba 5krát vyšší, strojírenský průmysl dokonce 10krát vyšší (tj. výroba strojírenského průmyslu) 37,8.

Elementární chyby tvaroslovné se v probraných číslech téměř nevyskytují; upozorňujeme jen na nedopatření z č. 42,2: rozpouští se oleje (místo rozpouštějí). Pravopisně se text týdeníku řídí — stejně jako ostatní náš ústřední tisk — poslední úpravou Pravidel a z pravopisných dublet užívá obvykle podob nových. I tu se však setkáváme s některými chybami: boilery (místo bojlery) 37,1; severočeský kraj (místo Severočeský kraj) 37,7; Siemens-Martinské pece (místo siemens-martinské pece) 42,3 aj.

K celkovému obrazu o jazykové úrovni Hospodářských novin by patřilo i vytčení kladů. I těch je dost a my bychom byli rádi, kdybychom mohli psát jen o nich. Zatím však je třeba především usilovat o odstranění nedostatků. Šlo nám především o to, abychom kritikou záporných jevů pomohli nalézt „ekonomické rezervy“, kterých tento týdeník může využít k celkovému zlepšení úrovně.


[1] Tento údaj za citáty označuje číslo Hosp. novin ročníku 1961 a stránku.

Naše řeč, volume 45 (1962), issue 1-2, pp. 57-61

Previous František Cuřín, Miloslava Rejmánková: Z knih, časopisů a novin

Next Věra Michálková: Pokojovitost