Časopis Naše řeč
en cz

Tacheometrie, nebo tachymetrie?

Otakar E. Kádner

[Short articles]

(pdf)

-

V časopise „Zeměměřictví“ a „Technická kniha“[1] se nedávno střetly dva odlišné názory na správný název cizího původu pro pojem vyjadřovaný někdy českým názvem rychloměřictví. Jedna část zeměměřičů důsledně zastává termín tacheometrie, druhá část (zahrnující též všechny pracovníky ze Slovenska) se opírá o podobu běžnou v praxi a používá názvu tachymetrie.

Jde tu o mezinárodní pojmenování utvořené složením ze dvou řeckých základů. V první části se objevuje přídavné jméno tachýs (rychlý); s hlediska etymologického je tu možná podoba s tachy- i tacheo-, odpovídající původnímu kmeni. V řadě složených slov v klasické řečtině je doložena podoba tachy-. Ve velkém počtu evropských jazyků se proto setkáváme s podobou s tachy-, v některých je kolísání mezi oběma podobami. Také ve slovenštině je oficiálně zavedena podoba tachymetria.

[125]Pro češtinu by bylo sice možno přijmout obě podoby, neboť jde o uměle vytvořené cizí slovo mezinárodní, ale dosavadní praxe dává přednost podobám s tachy-. Akademický Příruční slovník uvádí jen tvar tachymetrie, poněvadž je až dosud v našem jazyce nejužívanější. (Technický slovník Teysslerův-Kotyškův uvádí podobu s tacheo- jen v závorce s odvoláním na francouzštinu). S tachymetrií souvisí i přídavné jméno tachymetrický a ovšem i příslovce tachymetricky a sloveso tachymetrovati. Složeniny s počátečním tachy- najdeme však běžně i v jiných oborech. Různé technické přístroje k měření rychlosti nebo k rychlému provádění určitých úkonů mají názvy tachygraf, tachykubátor, tachymetr, tachyskop (vedle běžnějšího tachometr, tachoskop). V geologickém názvosloví se setkáváme s termíny tachyhydrit, tachylyt, tachyseismický. Také v lékařském názvosloví se vyskytují složeniny tohoto typu, jak je vidět z názvů tachyfagie, tachyfemie, tachyflaxie, tachygenese, tachykardie, tachyurie. Podobná situace je i u analogicky tvořených slov s počátečním bathy- (řec. bathýs = hluboký) a brachy- (řec. brachýs = krátký). Příruční slovník uvádí na př. bathymetrie a bathometr, bathofobie, batholit a brachykefalie (s odvozeninami), brachylogie (s odvozeninami) a brachymetrie. Podoby na -eo doloženy nejsou.

Z tohoto přehledu i z názoru znalců je tedy patrné, že vhodnější termín pro rychloměřictví je tachymetrie.


[1] Zeměměřictví, 1953, s. 93 a 149. Technická kniha, 1953, s. 291.

Naše řeč, volume 38 (1955), issue 3-4, pp. 124-125

Previous Z. Hlaváčková: Novinky z lékařského názvosloví

Next Krat. (= Helena Kratochvílová): Komunální nástroje?