dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Reálka

Dš (= František Daneš)

[Short articles]

(pdf)

-

V článku „Tvůrčí příklad Josefa Štefana Kubína“, otištěném v 5. čísle loňského ročníku časopisu Český lid, uvádí jeho autor Jaromír Jech některá nyní běžná slova, která prý začal zavádět J. Š. Kubín; je mezi nimi i slovo reálka. To je ovšem tvrzení poněkud unáhlené.

Slovo reálka je totiž o hodně starší, než se domnívá J. Jech. Vzniklo patrně hned, když se v 30. letech minulého století začaly v našich zemích organisovat školy tohoto typu, t. zv. „reální školy“. Nejstarší literární doklad na naše slovo jsme shledali[1] v práci J. V. Justina Michla (Drašara T. Novákové) z r. 1839 „Slovo o českých věcnicech v Rakovníce a Liberce“. Michl, který na našich prvních reálkách učil, říká: „Tedyť znamená ‚reální škola‘ čili ‚reálka‘ tolik co ‚pověcná škola‘ čili zkrátka „věcnice“ (pokus Michlův o zavedení českého názvu věcnice se neujal). Název reálka se zřejmě rychle vžil (jistě proto, že byl kratší nežli dvouslovné označení reální škola a že také odpovídal jednoslovnému gymnasiu; srov. hovorové měšťanka, průmyslovka, osmiletka atd.) a v letech padesátých je už naprosto běžný, ba dokonce i oficiální (c. k. česká reálka); je také normalisován v slovníku „Juridisch-politische Terminologie“, který vyšel r. 1850 za redakce K. J. Erbena. Další doklady najdeme na př. v Havlíčkově Slovanu i v jiných časopisech, užíval ho i Jan Neruda atd. V Riegrově Slovníku naučném (1860—1874) je sice u hesla „reálka“ odkaz na „reální škola“, avšak v článku samém se užívá obou názvů bez rozlišení.

Zavádění slova reálka nemůžeme tedy připisovat J. Š. Kubínovi, neboť v době, kdy začal působit svým slovním novátorstvím, byla již reálka výrazem zcela běžným. Zásluhy loňského jubilanta o náš jazyk se tímto zjištěním jistě nijak neumenšují, ale od autora odborného článku bychom mohli žádat, aby si své tvrzení ověřil alespoň v Kottově slovníku.


[1] V lexikálním archivu Ústavu pro jazyk český.

 

Naše řeč, volume 38 (1955), issue 1-2, p. 63

Previous Kz (= Karla Kozlová): Odpovídat za něco

Next lj (= Ladislav Janský): Usnésti se na něčem, usnésti něco