Časopis Naše řeč
en cz

Zmatek zkratek

Lumír Klimeš

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Emil Václav Kopecký, Zmatek zkratek.

Počet zkratek, značek a iniciálových slov v posledních letech stoupl tak, že se v nich jen obtížně orientujeme. To cítil autor knihy „Zmatek zkratek“ (nákl. vlastním, stran 149, 39 Kčs) a pokusil se tyto nové slovní útvary sebrat, roztřídit a vyložit. — Hesla jsou uspořádána abecedně a vytištěna polotučně. Autor si všímá zkratek ze všech běžných oborů a jazyků; největší péči věnuje době po osvobození, méně podrobně zpracovává zkratky starší, zejména z doby okupace. Počet všech hesel nepřesahuje pět tisíc.

Je to u nás první pokus v tomto oboru, a proto nemůže být bez vad. Tak na př. je na první pohled zřejmé, že některé zkratky a některá iniciálová slova nejsou v knize vůbec uvedeny (VŠV = vysoká škola válečná, VTLÚ = Vojenský technický a letecký ústav, DÚ = dopravní úřad, T. J. = S. J. = jesuité, O. P. = dominikáni, ačkoliv autor zkratky a značky jiných řádů uvádí: OSB, OFM a pod.). — Pro hodnost plukovníka a podplukovníka je uvedena zkratka pl., ppl.; předpisy však znají jen formu plk., pplk., a tu v knize nenajdeme. Zkratka RDZ (rota doprovodných zbraní) nevznikla až u čs. jednotek ve Francii, nýbrž ještě před Mnichovem. — Z doby okupace je na př. zaznamenáno iniciálové slovo PAK (Panzer - Abwehr - Kanonen), ale daleko běžnější výraz FLAK uveden není. — Některá slova do knihy vlastně nepatří (na př. název lékařského časopisu „Skalpel“, krycí jméno „Nemo“ a pod.), protože to nejsou ani zkratky ani iniciálová slova. Rozličné ideogramy (%, ‰, &) mohly být uvedeny raději ve zvláštní tabulce, nikoliv v abecedním seznamu hesel, neboť tam je nikdo hledat nebude. — Velmi užitečný je výklad takových cizích iniciálových slov, která jsou většinou internacionální a u nás zcela běžná, ale jejichž původ je již namnoze zatemněn (UNRRA, UNESCO, radar, kolchoz, sovchoz).

Je zajímavé, že i zkratky, značky a iniciálová slova jsou homonymní, a to nejednou více než slova tvořená obvyklým způsobem. Tak na př. K má pět významů; ČPS tři a pod. Někdy se hláskový útvar, tvořící iniciálové slovo, blíží zvukovou podobou slovům nezkráceným (KOS, KOPL, KOSA, BUM atd.).

[12]Absolutní převaha iniciálových slov nad zkratkami je zřejmá. Tak na př. u písmena N lze tento poměr vyjádřit přibližně zlomkem 1 : 11 (jde ovšem jen o slova česká).

Z jazykových nedostatků je třeba upozorniti na výraz „stávající“ (zmatek), nespr. tvořené participium „vyhražen“ (m. vyhrazen) a na nenáležitou délku v slově „úvodníkář“ (m. úvodnikář).

Podaří-li se autorovi jeho úmysl, dodávat totiž majetníkům jeho knihy čtvrtletně dodatky, posloužil by jimi znamenitě k tomu, abychom se ve „zmatku zkratek“ vyznali.

Naše řeč, volume 32 (1948), issue 1, pp. 11-12

Previous Václav Machek: Výklady slov

Next Jiří Haller: Íránský poutník