Časopis Naše řeč
en cz

„Ztravovati se jedem vlastní žárlivosti“

[Short articles]

(pdf)

-

(K. R.) V nových Pravidlech českého pravopisu byl zrušen rozdíl mezi slovesy stráviti (potravu) a ztráviti (dovolenou), a výhodnost tohoto zjednodušení pocítí jistě každý, zvláště školy. Vždyť ani leckterý odborník si nebýval někdy jist, má-li napsat, že oheň „strávil budovu“ či „ztrávil budovu“ nebo že ta práce „strávila“ mnoho času a námahy či „ztrávila“. Dnes tedy máme o takovéto neužitečné potíže méně. Ale slovesa ztravovati ve větě uvedené zde v nadpisu se ono zjednodušení Pravidel asi netýká. To není totiž útvar odvozený od slovesa stráviti, nýbrž náleží k slovesu tráviti se smyslem „usmrcovati jedem“, a znamená tedy tolik co „otravovati“. Předpona z-je u něho zcela na místě, neboť znamená „činiti otráveným“, podobně jako zbarvovati znamená „činiti zbarveným“, zkaziti „učiniti zkaženým“, zmásti „učiniti zmateným“, znehodnocovati „činiti nehodnotným“ a pod. Pravidla sloveso „ztravovati se“ nemají, patrně proto, že je to výraz celkem řídký; ale užijeme-li ho, měli bychom je psáti se z: „ztravovati se jedem vlastní žárlivosti“ nebo (bez genitivu vysvětlovacího) „ztravovati se vlastní žárlivostí“. Tak bychom psali i spojení „ztravovali se zlostí, nudou“ a pod.

Naše řeč, volume 27 (1943), issue 2, p. 48

Previous kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Next Předplatné na rok 1943 činí K 35 —