Časopis Naše řeč
en cz

Stovka běžných chyb proti Naší řeči

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Lidové noviny vydaly k Novému roku letošnímu zajímavou knížku »Stovka běžných chyb proti Naší řeči«, jejímž autorem je člen redakce Lid. novin Čeněk Jiřina. Knížka nebyla určena pro veřejnost, nýbrž [70]jen pro redaktory a spolupracovníky Lid. novin a šéfredaktor K. Z. Klíma vykládá o jejím účelu a poslání toto: »Lidové noviny přihlásily se hned roku 1916 k programu Naší řeči, tenkrát založené, a slíbily přispívati k očistě knižní a zvláště novinářské češtiny. Stanovily tehdy za zákon svým redaktorům sledovati pilně Naši řeč a říditi se jejími pokyny. Několikrát samy účinně zasáhly do rozprav o literární češtině a měly nepochybně i jistý vliv na zlepšení úřední češtiny, na příklad v ČTK., i jinde. Musí si však přiznat, že v proudu práce polevily v poslední době v přísnosti k sobě, k svým přispěvatelům i — k svým redaktorům. Proto se vydává tato stovka chyb, čerpaná z Lidových novin samých, bohužel daleko ne úhrn všech chyb, nýbrž jen skrovná jich ukázka. Vybrané příklady jistě ukazují, že správná čeština je valnou většinou také hospodárnější svou stručností. Už z toho plyne, že redaktor, cizí chyby neopravující nebo sám zbytečně chybující, působí potíž redaktorovi ressortnímu a zvyšuje odpovědnost redaktorů na listě podepsaných způsobem velmi nepříjemným. Netřeba snad připomínati, že výtky ve stovce uvedené nechtí nikoho roztrpčiti, nýbrž že tento soupis má nás všecky jen povzbuditi k společnému úsilí o jazyk správný, hutný, jasný a ušlechtilý.« — Nejsou sice všecky chyby, které vytýká Stovka spolupracovníkům Lid. novin, chybami proti Naší řeči a redakce Naší řeči by nepodepsala všechny výtky v Stovce uváděné. Jistě jen v upřílišené horlivosti vytýká původce Stovky za nespr. výrazy jakož i (= sowie auch), prý m. a nebo i (základ je přece už v Otčenáši), obdiv m. podiv, počíti, které prý bývá často chybně a podle němčiny tam, kde stačí v češtině sloveso nedokonavé (počal klidně usínati m. klidně usínal), při m. o (při volbách, spr. o volbách, což není totéž), předvésti (policie předvedla dva demonstranty m. zavedla, srov. podobná rčení eliptická jako předvolati, obeslati a p.), ujíti svému osudu m. svého osudu (což je archaismus dnes už neběžný) a. p. Ale valná většina rad, jež udílí Stovka, jsou rady správné a prokáží jistě dobré služby těm, jimž jsou určeny. Nás potěšila Stovka hlavně tím, že Lid. noviny nezapomínají své dobré pověsti, kterou si i po stránce jazykové získaly mezi všemi denními listy českými, a potěšilo by nás ještě více, kdyby v tomto zájmu o řeč nezůstávaly jako dosud samy.

Naše řeč, volume 12 (1928), issue 3, pp. 69-70

Previous Redakční poznámka

Next Namšíti, namšívati