dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Filmové titulky

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Ve večerním vydání Národních listů ze dne 15. list. stěžoval si kdosi (J. H.) v rubrice »Ze světa filmů« na nesprávnou češtinu ve filmových titulcích a na nedostatek jazykové censury. Prý »nejprimitivnější požadavky a zásady slohové vazby české gramatiky (?) jsou důsledně opomíjeny«, svízel prý působí »překonání školní deklinace (?) osobních zájmen«, ba dokonce prý »y a i v rozlišení života — neživota slovesného časování (?)« prý leckdy volá po nápravě. Pisatel tohoto článečku (jak je vidět z ukázek zde uvedených) asi sám zná velmi špatně mluvnici a možná, že vidí chyby tam, kde jich ani není. Ale protože se v titulcích skutečně objevují leckdy chyby a protože Naše řeč má o to zájem, aby byly titulky správné už proto, co o jejich jazykové revisi bylo oznámeno v NŘ. 11, 69, informovala se redakce NŘ. o původu těchto chyb u komise, která vykonává jazykovou revisi filmových titulků, a zjistila toto: Rukopisy všech filmových titulků musí býti předkládány před žádostí za úřední schválení filmu k jazykové revisi; teprve až komise k tomu úkolu zřízená chyby v titulkáři opraví a jej po jazykové stránce schválí, lze rukopis titulků předložiti ministerstvu vnitra k dalšímu úřednímu řízení. Na to však, zdali půjčovny filmů po úředním schválení dají korektury, v rukopise titulkářů vyznačené, také skutečně v sazbě titulků provésti čili nic, nemá jazyková komise už pražádného vlivu. Vyskytnou-li se tedy přes to přese všecko v promítaných titulcích filmových chyby, jsou tím vinny filmové společnosti a půjčovny samy a obecenstvo by se mělo proti této jejich ledabylosti a nešetrnosti k jazyku rázně ohradit. Postaralo-li se ministerstvo vnitra o to, aby se filmovým podnikům dostalo bezplatně jazykové úpravy titulků, je snad už minimální požadavek chtíti na nich, aby té úpravy aspoň také dbaly.

Naše řeč, volume 12 (1928), issue 1, p. 20

Previous Z našich časopisů

Next Drobnosti