Časopis Naše řeč
en cz

Země česká

[Short articles]

(pdf)

-

(F. M.) V českém pravopise platí obecné pravidlo, že se přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných píší písmenem malým. Píšeme tedy Čechy, Praha, Labe, Řip a pod., ale český kraj, pražský občan, labský proud, řipská pout. Jenom tam, kde se takové přídavné jméno stane zase jménem vlastním, píšeme je písmenem velkým. To je na př. ve výrazech Pražský hrad (myslí-li se jím sídlo presidenta), Český ráj (vlastní jméno kraje), Labská louka (jméno místní), Řipská společnost (vlastní jméno spolku) a pod. Naše úřední listy píší tedy Česká země, Moravskoslezská země (nebo země Česká, země Moravskoslezská) právem, když vidí v těchto výrazech vlastní jména zemí. Je to způsob běžný i u jiných národů a příští vydání Pravidel českého pravopisu se mu také přizpůsobí. Také na školních vysvědčeních ovšem bude třeba psáti tato přídavná jména vlastní velkým písmenem. — Zbytečné je psát složené jméno moravskoslezský s pomlčkou uprostřed; je to slovo téhož druhu jako červenobílý, bělomodrý a pod.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 6, p. 146

Previous Zalistniti

Next Ždímati, žmouti