Časopis Naše řeč
en cz

Kufr

[Answers]

(pdf)

-

(K. P.) Jak dávno je toto slovo v češtině, o tom naše slovníky nepodávají dosud žádných zpráv; Jungmann je označuje prostě za slovo obvyklé. Ale zdá se, že až do 17. stol. v Čechách známo nebylo; svědčil by tomu i tvar kufr, který slovníky německé vedle tvaru Koffer zaznamenávají až ze sklonku 17. stol. Že slovo kufr přešlo do češtiny z jazyka ně[283]meckého, o tom není pochybnosti. Ale německé to slovo není; jeho vzorem je franc. slovo coffre, které vykládají z řecko-latinského slova cofinus, koš. Slova, které by je mohlo v češtině bez újmy přesnosti a srozumitelnosti nahraditi, nemáme. Že by to bylo slovo tak ohyzdné, je snad jen osobní dojem. Jakýsi odstín vulgárnosti, který snad na něm leží, má původ spíše v rozličných vulgárních obratech a přenesených významech, v nichž se slova kufr užívá, než v slově samém.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 9, pp. 282-283

Previous Kožišník

Next Kuťalák