dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Huntov

[Answers]

(pdf)

-

(J. D.) je místní jméno, jehož základem je patrně osobní jméno německé Hunt (dnešním pravopisem Hund). U nás je dosvědčeno v 14. a 15. stol.: Ješek Hunt, také Huntel (Tom. Z. 358, st. 246); Henricus Hunt de Ach (t. 1415, st. 171), Hanuš Hunt mercator (t. 1432, st. 218). — Má-li se psané Lyczkowicz (r. 1399) čísti Lickovice či Ličkovice, když jde o jméno jen jedinkrát doložené a dnes už zaniklé (= Horní Cerekvice), je těžko rozřešiti i filologovi. Čtení Lickovice je zcela možné jako patronymická odvozenina osobního jména Licek, pův. asi L’ucek, které lze pokládati za hypokoristický tvar některého jména složeného, začínajícího buď slabikami L’uto-(L’utomysl, L’utobor, L’utomír) anebo L’udi- (L’udislav, L’udomír atd.), tedy hypokoristikon téhož tvaru, jako je Lacek z Ladislav nebo Vracka z Vratislava. Jméno Lucek, Licek je pro starší dobu dobře doloženo: Lucek n. Licek z Lulče (Desky brn. 1, 214 a d.), Licek z Výškovic (Desky ol. 2, 298 a j.; v. Černého Ukazatel); Jan Licek z Ryzmburka (Desky DE 1, 263 z r. 1539); také Ličkové v Tomkových Zákl. jsou patrně Lickové, jak ukazuje [285]i německá forma Litzel a střídání Liczkonis-Litkonis (Tom. Z. 1377, 1379 n. 210). Naproti tomu podle jiných jmen místních, která mají dnes tvar Líčov, Líčkov a p., bylo by ovšem možno doklad výše uvedený Lyczkowicz čísti také s dobrým právem Ličkovice; výklad jmen tohoto způsobu, odvozených patrně také ze jmen osobních, byl by ovšem obtížnější (jméno os. toho tvaru není nasnadě), ale znění Ličkov, Líčov je tu aspoň zaručeno z usu dnešního. Německé pojmenování Horní Cerekvice = Lickovic, zachované v tvaru Lobitzkichen (1360), Lowaczkuerchen (1399), bylo by dost těžko uvésti ve spojitost s názvem Lickovice; snad by bylo možno viděti v německých jménech zkomolení názvu Cerekvice Dobšova (Dobeškirche), jak zněl název nejstarší.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 9, pp. 284-285

Previous Bourání manželek

Next Moraveč