Časopis Naše řeč
en cz

Příspěvky k slovenskému slovníku

E. Pavelka

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Příjemné. Čo do prostředkův učebných musí v skutku ještě teraz gymnasium toto chudobným nazváno býti. Nemá též žádného zakladu (sic) k zakúpení dotyčných děl; příjemné pak, kteréž k tomuto cíli určeno jest, neposkytuje při prostředném počtu žákův výdajné pomoci, a bez súkromé dobročinnosti sotvy lze by bylo i to nejpotřebnější zaopatřiti. (Z gymnasijní kroniky baňskobystřické 1853.) — Majálky. Jeden ze čtyr direktorům propůjčených dnův zdejší direkce gymnasialná věnovala žákům tím, že zřídila pro ně 19. června majálky (tamt. 1854/5). — Kurator. Zároveň s učiteli byl i školník (Famulus) s 150 zl. platu na gymnasiu ustanoven, kterýžto nařízením 15. června 1778 název slušnější kuratora obdržel, aby [245]služba tato i chudším šlechticům, kteřížto se nad jménem Famulus pozastavovali, přístupna byla (tamt. 1853). — Plesárna. Po smrti této císařovny 1780 dne 29. list. s nástupcem a synem jejím Josefem II. nové zásady na trůn se dostaly, … kázeň jistým proměnám podlehla, povolením žákovstvu větší neodvislosti od školy. Byloť jim nyní volno divadla, plesárny a jiná místa zábavní bez dovolení školního navštěvovati (tamt. 1853). — Náměstnický. Pročež byli od presidia náměstnického odděnení (sic) břetislavského dekretem ode dne 3. září 1854 kandidáti Ondřej Franta a Václav Vlček, dekretem od 19. září 1854 č. 16432 kandidát Josef Kořínek za supplenty ustanovení (tamt. 1854/5). — Slovensko. S radostí nemalou i to podotknouti sluší, že budovísko gymnasiálné už skoro zcela vniterně i zevníterně dohotovené bezmála s počátkem budoucího školského roku otevřeno a svatému jeho účelu odevzdáno bude. Vším právem a bezpečně řeknouti se může, žeť to za časův našich nejkrásnější dílo stavitelské toho druhu na Slovensku (tamt. 1857/8). — Štvorspevný. Poznamenať ešte sluší, že gymn. mládež pri slávnosti tejto spievala štvorspevne 40 hlasmi príhodnú, ku privítaniu J. Osv. Andrejom Sládkovičomsloženu hymnu (tamt. 1862/3).

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 8, pp. 244-245

Previous Z našich časopisů

Next Holdegron